Produktgaranti och programvarulicens: Kinect-sensor

Visa garantiinformationen för din enhet Logga in på ditt Microsoft-konto och titta på garantiinformationen för din enhet i Xbox Online Service Center.

TILLVERKARGARANTI

Denna tillverkargaranti (”Garanti”) lämnas av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland ("Microsoft").

GENOM ATT ANVÄNDA DIN KINECT SENSOR ACCEPTERAR DU DENNA GARANTI. INNAN DU INSTALLERAR SENSORN, VÄNLIGEN LÄS IGENOM DENNA GARANTI NOGGRANT. OM DU INTE ACCEPTERAR DENNA GARANTI, ANVÄND INTE KINECT SENSORN. ÅTERLÄMNA DEN OANVÄND TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER MICROSOFT FÖR ÅTERBETALNING. Kontakta Microsoft på http://www.xbox.com/.

Denna Garanti är fristående från produktgarantier som återförsäljare och/eller tillverkare enligt lag är föreskrivna att lämna. Den syftar till att ge Dig specifika och, i vissa fall, utökade rättigheter inom ramen för vad som är tillåtet under sådan lag, och begränsar inte Dina rättigheter under tillämplig produktgarantilagstiftning eller enligt Konsumentköplag (SFS 1990:932).

 1. Definitioner
  När nedanstående termer används i denna Garanti så menas följande:

  1. “Kinect Sensor” betyder en ny Kinect Sensor som är köpt från en auktoriserad återförsäljare.
  2. “Normal Användning” betyder vanlig konsumentanvändning under ordinära hemförhållanden i enlighet med användarhandboken för Kinect Sensorn.
  3. “Garantiperiod” betyder 1 år från dagen då Du köpte din Kinect Sensor, i enlighet med paragraf 2 nedan.
  4. “Du” betyder den ursprungliga slutanvändaren.
 2. Varaktighet
  Med förbehåll för lagstadgade garantier under tillämplig nationell lagstiftning, och förutsatt att Du inte har rätt till längre garantitid enligt sådan lag, lämnas denna Garanti av Microsoft för perioden av ett (1) år från inköpsdatum av Kinect Sensor från en auktoriserad återförsäljare.

 3. Område för Garantins tillämpning
  Denna Garanti gäller i följande länder (samt de territorier som hör till dessa): Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  Du förstår att speciallagstiftning och reglering för export kan vara tillämplig för Dig beroende på var du bor, och Du godkänner att följa all sådan lag och reglering om Du exporterar Din Kinect Sensor.

 4. Garanti

  1. Under Garantiperioden garanterar Microsoft endast till Dig att Kinect Sensorn inte kommer vara funktionsoduglig under Normal Användning.
  2. Med förbehåll för lagstadgade garantier som Microsoft kan vara skyldig att åta sig enligt tillämplig nationell lagstiftning, så är denna Garanti den enda garanti eller villkor som Microsoft ger Dig med avseende på Kinect Sensorn och de användarhandböcker som kan följa med den. Ingen annan part kan lämna garantier eller ange villkor för Microsofts räkning.
  3. OM SÅDAN TILLÄMPLIG LAG FÖRESKRIVER NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SOM INKLUDERAR UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKT SYFTE SKA SÅDAN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BEGRÄNSAS TILL GARANTIPERIODEN, OM INTE ANNAT ANGES I LAG
 5. Tillvägagångssätt för att erhålla garanti service

  1. Innan garantiprocessen tillämpas, vänligen se om tipsen på http://www.xbox.com/support hjälper.
  2. Om tipsen inte löser Ditt problem, följ den process som anges online på http://www.xbox.com/support. Om Du inte har tillgång till Internet så kan Du ringa 020 79 1133.
 6. Microsofts ansvar

  1. När Du har skickat tillbaka Din Kinect Sensor till Microsoft så kommer Microsoft att inspektera den.
  2. Om Microsoft bedömer att Kinect Sensorn slutade att fungera under Garantiperioden vid Normal Användning, så kommer Microsoft antingen (efter eget val) att reparera den eller utge ersättningsvara, alternativt ersätta Dig för inköpskostnaden, om inte tvingande regler enligt tillämplig lag stadgar annat. Ersättningsvaran kan antingen vara en ny eller renoverad vara.
  3. Efter reparation eller utgivande av ersättningsvara omfattas Din Kinect Sensor fortfarande av Garantin, under den period som är längre av antingen återstoden av Garantiperioden, eller nittiofem (95) dagar efter det att Microsoft har skickat den till Dig.
  4. OM INTE ANNAT STADGAS UNDER TILLÄMPLIG LAG UTGÖR MICROSOFTS ANSVAR FÖR REPARATION OCH UTBYTE AV DIN KINECT SENSOR, ALTERNATIVT ERSÄTTNING FÖR INKÖPSKOSTNADEN, DE ENDA ÅTGÄRDERNA FÖR AVHJÄLPANDE SOM MICROSOFT ÄR SKYLDIGT ATT VIDTA.
  5. Om Din Kinect Sensor slutar att fungera sedan Garantiperioden gått ut, finns ingen garanti av något slag. Sedan Garantiperioden har gått ut, så kan Microsoft ta en avgift för sina ansträngningar att diagnostisera och hantera problemen med Din Kinect Sensor, oavsett om sådana ansträngningar löser problemen eller inte.
 7. Villkor och undantag från Garantin
  Microsoft är inte ansvarig, och denna Garanti är inte tillämplig, ens mot avgift, om din Kinect Sensor är:

  1. skadad efter användning tillsammans med en annan produkt än en Xbox 360 konsol (såsom t.ex. en PC eller andra videospelskonsoler, etc.);
  2. använd i kommersiellt syfte (inklusive t.ex. uthyrning, pay-per-play, etc.);
  3. öppnad, modifierad eller på annat sätt otillbörligt påverkad (inklusive t.ex. försök att kringgå tekniska begränsningar, säkerhets- eller antipiratmekanismer etc.), eller om serienumret har blivit ändrat eller tagits bort;
  4. skadad på grund av yttre faktorer (inklusive t.ex. att den tappats, otillräcklig ventilation, etc., eller försummelse att följa instruktionerna i användarhandboken för Kinect Sensor); eller
  5. reparerad av någon annan än Microsoft.
 8. Undantag för vissa skador
  OM INTE ANNAT STADGAS UNDER TILLÄMPLIG NATIONELL LAGSTIFTNING ANSVARAR MICROSOFT INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV DATA, INTRÅNG I PRIVATLIV, BROTT MOT SEKRETESS ELLER UTEBLIVEN VINST, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DIN KINECT SENSOR. DESSA UNDANTAG ÄR TILLÄMPLIGA ÄVEN OM MICROSOFT HAR UNDERÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA, OCH OAVSETT OM NÅGON AVHJÄLPNINGSÅTGÄRD MISSLYCKATS TILL SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.

 9. Övriga villkor
  Om du försöker upphäva eller kringgå tekniska begränsningar, säkerhets- eller antipiratsystem, så kan Du orsaka att Din Kinect Sensor permanent upphör att fungera. Din Garanti gäller inte längre då, och Din Kinect Sensor kommer inte att kunna hanteras av en auktoriserad reparatör, inte ens mot avgift.

 10. Tillämplig lag
  För denna Garanti gäller lagen i landet där Du bor, utan beaktande av dess regler kring lagval.

LICENSVILLKOR

GENOM ATT ANVÄNDA DIN KINECT SENSOR SÅ ACCEPTERAR DU DESSA LICENSVILLKOR. INNAN DU INSTALLERAR SENSORN, VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR, ANVÄND INTE KINECT SENSORN. ÅTERLÄMNA DEN OANVÄND TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER MICROSOFT FÖR ÅTERBETALNING. Kontakta Microsoft på http://www.xbox.com/.

 1. Definitioner
  När nedanstående termer används i dessa Licensvillkor så menas följande:

  1. “Xbox 360” betyder en Xbox 360 konsol.
  2. “Xbox 360 S” betyder en Xbox 360 S konsol.
  3. “Auktoriserat Tillbehör” betyder ett Microsoftmärkt Xbox 360 eller Xbox 360 S hårdvarutillbehör, och ett Microsoftlicensierat, tredjepartsmärkt Xbox 360 or Xbox 360 S hårdvarutillbehör vars förpackning har den officiella beteckningen ”Licensierad för Xbox”. Kinect Sensorn är ett Auktoriserat Tillbehör i dessa licensvillkor.
  4. “Auktoriserade Spel” betyder Xbox 360- eller Xbox 360 S-spel på spelskivor som är utgivna eller licensierade av Microsoft, liksom spelinnehåll som laddats ner från Microsofts Xbox Live-tjänst eller Webbplatsen xbox.com (t.ex. avatarer, nedladdningsbara spel, speltillägg etc.).
  5. “Programvara” betyder den programvara som är förinstallerad i Kinect Sensorn, inklusive uppdateringar som Microsoft kan göra tillgängliga från tid till annan.
  6. “Icke-auktoriserade Tillbehör” betyder alla sådana hårdvarutillbehör som inte utgör Auktoriserat Tillbehör, förutom USB minnesstickor, digitalkameror som använts för att fotografera eller filmer, och musikspelare som använts för att spela musik eller visa bilder eller videos.
  7. “Icke-auktoriserade Spel” betyder alla spelskivor, nedladdningsbara spel och spelinnehåll, eller annan media än Auktoriserade Spel.
  8. “Icke-auktoriserad Programvara” betyder sådan programvara som inte är distribuerad av Microsoft genom Xbox 360, Microsofts Xbox 360-tjänst, eller Webbplatsen xbox.com.
  9. “Du” betyder användaren av en Kinect Sensor.
 2. Licens
  Denna licens ger Dig särskilda rättigheter såvida inte annat anges enligt nationellt tillämplig lag.

  1. Programvaran är licensierad till Dig, inte såld, för användning inom området. Du har endast licens att använda Programvaran förinstallerad i Din Kinect Sensor, och uppdaterad av Microsoft från tid till annan. Du har inte rätt att kopiera eller demontera Programvaran.
  2. Som villkor för denna licens, godkänner Du följande:

   1. Du ska endast använda Din Kinect Sensor med Xbox 360 eller Xbox 360 S och inte med några andra hårdvaror (såsom PC eller videospelskonsoler, etc.). Du kommer endast använda Auktoriserade Spel med Din Kinect Sensor. Du kommer inte att använda Icke-auktoriserade Tillbehör eller Icke-auktoriserade Spel. De kanske inte fungerar eller permanent slutar att fungera efter en Programvaruuppdatering.
   2. Du kommer inte att använda eller installera Icke-auktoriserad Programvara. Om Du gör det kanske Din Kinect Sensor permanent slutar att fungera vid det tillfället eller efter en senare Programvaruuppdatering.
   3. Du ska inte försöka ta bort eller kringgå någon teknisk begränsning, säkerhets- eller anti-piratsystem för Kinect Sensor. Om Du gör det, kanske Din Kinect Sensor slutar att fungera permanent vid det tillfället eller efter en senare Programvaruuppdatering.
   4. Microsoft kan använda tekniska metoder, inklusive Programvaruuppdateringar för att begränsa användningen av Kinect Sensor till Xbox 360, för att förebygga användningen av Icke-auktoriserade Tillbehör eller Icke-auktoriserade Spel, och för att skydda de tekniska begränsningar, säkerhets- och antipiratsystem som finns i Kinect Sensor.
   5. Microsoft kan uppdatera Programvaran från tid till annan utan ytterligare meddelande till Dig, t.ex. för att uppdatera tekniska begränsningar, säkerhets- eller antipiratsystem.
 3. Område
  Dessa Licensvillkor gäller i följande länder (samt de territorier som hör till dessa): Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 4. Garanti
  Programvaran omfattas av Tillverkarens Garanti för Din Kinect Sensor, och Microsoft ger inga ytterligare garantier eller villkor för Programvaran, utöver lagstadgade garantier som Microsoft kan vara skyldig att åta sig enligt tillämplig nationell lagstiftning. Ingen annan part kan lämna garantier eller ange villkor för Microsofts räkning.

 5. Undantag för vissa skador
  OM INTE ANNAT STADGAS UNDER TILLÄMPLIG NATIONELL LAGSTIFTNING ANSVARAR MICROSOFT INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV DATA, INTRÅNG I PRIVATLIV, BROTT MOT SEKRETESS ELLER UTEBLIVEN VINST, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DESSA UNDANTAG ÄR TILLÄMPLIGA ÄVEN OM MICROSOFT HAR UNDERÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA, OCH OAVSETT OM NÅGON AVHJÄLPNINGSÅTGÄRD MISSLYCKATS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.

 6. Tillämplig lag
  För dessa Licensvillkor gäller lagen i landet där Du bor, utan beaktande av dess regler kring lagval.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Produktgaranti och programvarulicens: Kinect-sensor" som du läste om eller ett annat problem?